XK-8092 – Khủng Hoảng Đương Nhiệm (2021)

XK-8092 – Khủng Hoảng Đương Nhiệm (2021)
XK-8092 – Incumbent Crisis (2021)