Vải Trắng Sạch Và Sứ Trắng (2017)

Vải Trắng Sạch Và Sứ Trắng (2017)
Clean White Cloth And White Porcelain (2017)