RAS-0210 – Người Minh Họa Trừu Tượng Sự Giải Phóng Mong Muốn Của Con Người (2022)

RAS-0210 – Người Minh Họa Trừu Tượng Sự Giải Phóng Mong Muốn Của Con Người – Yu Rui (2022)