Người Mẹ Trẻ Da Đen (2022)

Người Mẹ Trẻ Da Đen (2022)
Black Young Mother (2022)