JD-127 – Chuyến Tham Quan Vùng Đất Thánh (2022)

JD-127 – Chuyến Tham Quan Vùng Đất Thánh – Sakurai Miri (2022)