Bất Kỳ Tăm Bông Khác Ngoài Tăm Bông (2017)

Bất Kỳ Tăm Bông Khác Ngoài Tăm Bông (2017)
Any Other Swab Other Than A Cotton Swab (2017)