Amsterdam, Hà Lan, Thu Nhập Hàng Tháng Là 30.000 Euro (2017)

Amsterdam, Hà Lan, Thu Nhập Hàng Tháng Là 30.000 Euro (2017)
Amsterdam, Netherlands, Monthly Income Of 30,000 Euros (2017)